מכרז להפעלת חוגי אקרובטיקה ביד חריף


מכרז אקרובטיקה

מכרז מספר 10/2019
למתן שירותי הפעלת מרכז וחוג לאקרובטיקה ביד חריף למועצה האזורית מטה יהודה

המועצה האזורית מטה יהודה("המועצה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות למתן שירותי הפעלת מרכז וחוג לאקרובטיקה ביד חריף כפי שיפורט להלן עבור המועצה.
תנאי ואופן מתן השירותים, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש באגף חברה ונוער בניין המועצה אצל גב' אופירה שרוני החל מיום 16.4.2019 תמורת סך של 500 ש"ח לכל מעטפת מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בנוכחות נציגי המועצה ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי חברה ונוער, מרכז הר-טוב א' בניין המועצה, אצל גב' אופירה שרוני החל מיום 16.4.2019 בשעות העבודה המקובלות.

על המציע למלא טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית (לא בדואר), כל זאת עד ליום 16.5.2019 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים בלשכה המשפטית בקומה ב' בבניין המועצה.
הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

ניב ויזל

ראש המועצה